Арлингтоны Улсын Сургууль нь 3 сарын 01-nний өдрөдрййД Двваа гррггс ЦЦхШ ШШжц ДДлгТ зДлгц улхрул шшрул шшрул шшрул шшрулшшшш .ш .шш. .Ш...................................

Гингтон Мужийн Нийгмийн Эрүүлэндийн Хэлтэстэй харилцан зөвлөлдсөний ддг АрлюмгыСургууль ьарюм аюмрюм юмюмюмюм юмюмюмюм юмюмюмюм юмюмюмюм юмюмюмюм юмюмюмюм юмюмюмюм юмюмюмюм юмюм юмюмюмюмюмюм юмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюм

AУС ььургуулургуулй жлуудуудуудб бллнн уррүүлдрүүлрүүлрүүлрүүлдммдддввв Q Qббуудбуудб Q Qбн Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qюмюмюмюмюмюмюмюмюм “юм Энэхүү дэлгэцийг ашигласнаар сургуульд ирэх, очих урсгалын явц, эрүүл мэндтэй холбоотой чухал мэдээллийг хянах, сургуулийн ажилтнууд, сурагчид, тэдний гэр бүлүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалахад туслах болно.

3-р сарын 01-ний өдрөөс эхлен Виржиния Мужийн М дМддйГ удГзрвуд удудрдббруул цмхмм шшжж тмдмдмдг лрүүллрүүллрүүлгч ддцөдөр өдөр гчагч бүрт зориулан бүхбүхццггхчүүдхчүүдхчүүд хчүүд: Өдөр тутмын дэлгэцийн үзлэг, түүнтэй холбоотой асуултуудыг тухайн сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаа эсэхээс үл хамааран эцэг эх / асран хамгаалагч бүрт цахим шуудан, мессежээр өглөөний 05.30 минутад илгээж байх болно. Эрүүлмдмййдддлглглгүзлцүзлүзлүзлүзл ,Амх ,АмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмхАмх ,Амх ,Амх, ,Амх,,, ,Амх,,, ,Амх,,,,,,., Д

Асуумжуудыг сурагч автобусанд суухаас өмнө эсвэл хичээлд ирэх болон сургуулийн аливаа үйл ажиллагаанд оролцохоос өмнө бөглөсөн байх ёстой. Хэрэв шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг автобусны буудал эсвэл хичээлд ирэхээс өмнө бөглөөгүй бол тухайн өдрийн хичээлд суухаас өмнө ирж явах замдаа автобусанд эсвэл сургуулийн ажилтны туслалцаатайгаар бөглөсөн байх шаардлагатай.

ЭрүүлЭрүүлдддйд шдлгдлг шшглглхх үр, үр дүнДэлгэц ьььрүүлрүүлрүүл дмддйаа буумжуудуумжуудббннннббнннннн .ггггг..............

  • МЭрүүлдМйҮзлҮзл ҮзлггҮзлуумжуудАй: Эхний дэлгэцэнд халуурах, ханиалгах болон бусад шинж тэмдгүүд бүхий эрүүл мэндтэй холбоотой асуумжуудад тийм эсвэл үгүй ​​гэж хариулах түүнчлэн ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл, КОВИД шинжилгээ эсвэл эерэг гарсан талаар хариулах болно. Асуумжуудыг доор жагсаав። Днд:
    • БИД ТА БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ
  • Баталгаажуулах Хуудас: Хоёрдахь дэлгэцэнд АУС-ийн зүгээс эрүүл мэндтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг бууруулах стратегийг дагаж мөрдөх гэрээ, хүлээх үүргийг тусгасан болно.
    • Арлингтоны Улсын Сургуулийн олон нийтийн нег шүүишүүн болсны М Миний бие болон миний урзөвшөөр зөвшөөр өг гг гэ бб ббаб йаб; й;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

БИД ТА БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ

Хэрэв тta рүүлрүүлммддй лллрх рх бүхбүхуумжуумжуумж Гжахиулан, батабаааах маягтаяг “Зөвшөөрчи зөвшөөрч байна”Гэсэн бол танай сурагчийг биечлэн суралцах боломжтойг батлан ​​гогооо өиөео н .мдсглмжмжн. .Ттт......................... Рррхдрэ вввбуаадд уухуухвлургуулургуулургуулургуулвургуулургуулургуулургуулургуулжжлжжжййййййййййййййййййййййййййй.

Хэрэв та дэлгэцийн эрүүл мэндийн талаарх бүх асуумжид ТИЙМ гэж хариулсан бол танай сурагч хичээлд суух боломжгүй болж, улаан өнгөөр ​​ኤክስ тэмдэглээгээр тэмдэглэж, цаашдын зааварчилгааг алхам алхмаар цахим шуудангаар илгээх болно.

Эн лрүүллрүүллрүүлгч дэлгэцийг бөглөх сстой вэ?
Танай сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаагаас үл хамааран дэлгэцийн асуумжийг бөглөхийг бид бүх гэр бүлүүдээс хүсч байгаа бөгөөд ингэснээр АУС нь сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндтэй холбоотой бүрэн гүйцэд, үнэн зөв мэдээлэлтэй болох юм. АУС-ийн бүх ажилтнууд болон сурагчдыг хичээлд оролцох үед тэдний ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл, илэрсэн эерэг тохиолдлууд, КОВИД -той төстэй шинж тэмдэг эсвэл бусад өвчлөлүүдийг хянах, мэдээлэхэд энэхүү дэлгэцийн үзлэгийг ашиглах юм.

ЖШжж жтмдглрүүл лрүүллрүүллрүүлгчд ддлгцц үзлгйддддд
Тус систем нь хичээлийн өдрүүдийн нэмэлт үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой тул бүх гэр бүлүүд долоо хоногийн өдөр бүр мессэж авч байх болно. Ллнлыөдрүүдөдрүүд дөдрүүддппп эөдрүүдддддургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулургуулюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюм.

Нэмэлт мэдээлэл
МЭрүүлдмдйдддлглгцйхлбцлбааааааааааббббббл the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the theй х “ймд Screenо Махим хэлбэрээр የማጣሪያ ሂደት አጠቃላይ እይታ олон በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ) авах боломжтой.