Яхабан болсон үйл явдалд АНС-ййн өгөх рариу ба Манай гигалтай Америкчуудын Нийгэмлэгийн дэмжлэг нАНС о АНС АНС о АНСо АНС АНС й АНС АНС о о о л о л о л ло л л о л о ло о л л явд л л

АрлАрлггоНН йНййййСургуул удСургуулуд рьрьө өгөгөүзүзүзүзүзүзлүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүзүз. Энэ долоо хоногийн эхэнд Атлантад үйлдэгдсэн аймшигт зэсвэгт халдлага бол КОВИД-19 цар тахал эхэлсэн өдрөөс хойш Ази гаралтай Америкчууд болон Номхон далайн арлуудын орнуудын иргэдэд чиглэсэн хүчирхийллийн халдлага, үзэн ядалт хорслын үг ба ялгаварлан гадуурхал нэмэгдэж байгааг сануулсан эмгэнэлт сануулга боллоо. Бид гуравдугаар сарын 16-нд Атлантад болсон зэвсэгт халдлагад өртсөн хохирогчдын гэр бүлтэй хамт эмгэнэн гашуудаж, үзэн ядалт, ялгаварлан гадуурхлын эсрэг зогсож байгаа хүн бүрийн уй гашууг хуваалцаж байна.

ГАзрглллйй рАмрчуудчуудчуудддчглсссхххлдлхйххххххххххххххххххххххххжж з. Э лдлуудхлдлуудө өөдөржүүлээ үгшүүрүгшүүрйгйгүү гүүгжм, манай сгчагчиг, гэр б, болон жжилчдыг хилээл гага, учруулжллжлүүлаөвөг учруулучруулбучруул учруулдддучруулд......................... Бүхнбүх бүхндб хддддд хх йх үзүүлж ббййа.

АНС ь ь юулгүй бүгд бүгд х мруул мруул ур ур, ур л л л л л ур ур уу уу уу уу уу уу уу уу уу уу уу уу уу уууу уу лгуу уу Бид Ази хүний ​​эсрэг үзэн ядсан үг ярианы асуудалд улам их анхаарч, Ази болон Ази гаралтай Америк сурагчид, гэр бүлүүд, ажилчдаа дэмжих арга замуудыг эрэлхийлсээр байх болно.

Рар ч өрлөрлййддололлв ввлүзүзядрнядхрхррррррррррррррррррррррр: Ниинистратор, зөвлөх, цзөвлөхцг хх / рррнхххмгллгчгч сюмууссссюмуу юмуусссйввйййуймжввввййййццццй. Сургуулийн зөвлөх, сэтгэлзүйч, нийгмийн ажилчид зэрэг манай сэтгэцийн эрүүл мэндийн баг арьс өнгөний үзэл юмуу түрэмгий байж болох сэтгэгдэл эсвэл үйлдлийг мэдэрсэн эсвэл гэрч болсон сурагчдыг дэмжихээр бид энд байгаа билээ.

“ሃና шуд рг рг бу рг рг б б йд йд йд а а шуд шуд шуд шуд шуд шуд шуд шуд шуд Х Х Х Х Х“ “ааа шударга бус байдал хаааа ч шударга ёсонд заналхийлж байна ххммэ ЛюМрэн ЛюЛюрэ шүү йдд д дд д дд д дд э дд эд .д дд дэ. Д д д” Лжалж