ASFS የመርከብ ማስመሰያ; # ወሳኝAPS

የአርሊንግተን የሳይንስ ትኩረት ተማሪዎች ኮከቦችን ይመለከታሉ

በዚህ ክፍል ውስጥ #digitalAPSተማሪዎች ከትምህርት ቤቱ የማመላለሻ አስመሳይ ጋር ስለ ጠፈር ጉዞ ሲማሩ የትምህርት አሰጣጥ ድንበሮችን ማሰስ የአርሊንግተን ሳይንስ ትኩረት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ጎበኙ ፡፡