Арлингтоны лсын Сургууль нь 3 сарын 01-ний дрийн аваа гаригаас захим инж Тэмдэзиг лрүүлйгДэ Дэлугран.

Арлингтон Мужийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хэлтэстэй харилцан зөвлөлдсөний дагуу Арлингтоны Улсын Сургууль нь сурагчдад зориулсан цахим шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг боловсруулан гаргасан юм.

AУС нь сургуулийн ажилтнууд болон сурагчдын эрүүл мэндийг автобусны буудал болон сургууль дээр ирэхээс өмнө нь "Qualtrics" платформ дэлгэцийг ашиглан шалгаж үзэх юм. Энэхүү дэлгэцийг ашигласнаар сургуульд ирэх، очих урсгалын явц، эрүүл мэндтэй холбоотой чухал мэдээллийг хянах، сургуулийн ажилтнууд، сурагчид، тэдний гэр бүлүүдийн эрүүл мэнд، аюулгүй байдлыг хамгаалахад туслах болно.

3-р сарын 01-ний дрөөс лэн иржиния ужийн рүүл ндийн жазрын удирдамжийн дагуу боловсрулсан ахим инж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг өдөр бүр сурагч бүрт зориулан бүх эцэг эхчүүд، асран амгаалагчид ашиглах болно. Өдөр тутмын дэлгэцийн үзлэг، түүнтэй холбоотой асуултуудыг тухайн сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаа эсэхээс үл хамааран эцэг эх / асран хамгаалагч бүрт цахим шуудан، мессежээр өглөөний 05.30 минутад илгээж байх болно. рүүл мэндийн дэлгэцийн злэг нь Англи، Амхар، Араб، онгол، спани л дээр байна.

Асуумжуудыг сурагч автобусанд суухаас мнө өсвэл ичээлд ирэх болон сургуулийн аливаа ойл жилоснан. Хэрэв шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг автобусны буудал эсвэл хичээлд ирэхээс өмнө бөглөөгүй бол тухайн өдрийн хичээлд суухаас өмнө ирж явах замдаа автобусанд эсвэл сургуулийн ажилтны туслалцаатайгаар бөглөсөн байх шаардлагатай.

рүүл мэндийн дэлгэц ашиглах явц، үр дүнлгэц нь рүүл мэндийн асуумжууд болон баталгаажуулах нэг маягтаас бүрдэнэ.

  • рүүл Мэндийн Үзлэгийн Асуумжууд: Эхний дэлгэцэнд халуурах، ханиалгах болон бусад шинж тэмдгүүд бүхий эрүүл мэндтэй холбоотой асуумжуудад тийм эсвэл үгүй ​​гэж хариулах түүнчлэн ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл، КОВИД шинжилгээ эсвэл эерэг гарсан талаар хариулах болно. Асуумжуудыг доор жагсаав. Үүнд:
    • БИД А БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ
  • аталгаажуулах Хуудас: оёрдахь дэлгэцэнд АУС-ийн зүгээс рүүл мэндтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг бууруулах стратегижг отой.
    • Арлингтоны лсын Сургуулийн олон нийтийн нэг гишүүн болсны увьд иний бие болон миний сурагч зөаг

БИД А БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ

рэв та эрүүл мэндийн талаарх бүх асуумжид ҮГҮЙ гэж хариулан، баталгаажуулах маягтад “Би зөвшөөрч байна"гэсэн бол танай сурагчийг биечлэн суралцах боломжтойг батлан ​​ногоон нгийн тэмдэглээгээр тэмд .эглэнгээр тэмд. Сургуульд ирэхдээ автобусанд суух сургуулийн ажилтанд дэлгэцийн мэдээллээ зүүлээрэй.

Хэрэв та дэлгэцийн эрүүл мэндийн талаарх бүх асуумжид ТИЙМ гэж хариулсан бол танай сурагч хичээлд суух боломжгүй болж، улаан өнгөөр ​​X тэмдэглээгээр тэмдэглэж، цаашдын зааварчилгааг алхам алхмаар цахим шуудангаар илгээх болно.

هل تعلم؟
Танай сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаагаас үл хамааран дэлгэцийн асуумжийг бөглөхийг бид бүх гэр бүлүүдээс хүсч байгаа бөгөөд ингэснээр АУС нь сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндтэй холбоотой бүрэн гүйцэд، үнэн зөв мэдээлэлтэй болох юм. АУС-ийн бүх ажилтнууд болон сурагчдыг хичээлд оролцох үед тэдний ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл، илэрсэн эерэг тохиолдлууд، КОВИД -той төстэй шинж тэмдэг эсвэл бусад өвчлөлүүдийг хянах، мэдээлэхэд энэхүү дэлгэцийн үзлэгийг ашиглах юм.

инж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийн үзлэгийн давтамж
ус систем нь ичээлийн дрүүдийн нэмэлт байл ажиллагаатай олботой тул бүх гэр бүлүүд олор. Амралтын дрүүдэд спортын свэл бусад сургуулийн аливаа ажиллагаанд оролцохоос мнө элгэцинтан.

Нэмэлт мэдээлэл
рүүл мэндийн дэлгэцтэй холбоотой асуултууд болон яйл явцын талаар Англи болон Испани хэлээр “شاشة البرنامج التعليمي”. Цахим хэлбэрээр نظرة عامة على عملية الفرز болон الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ) авах боломжтой.