Bewertungsbericht des Arts Education-Anhangs

Anhang A: Hintergrund

Anhang B: Qualität des Unterrichts

Anhang C: Programmdaten

Anhang D.: Ressourcen

Anhang E.: Stakeholder-Feedback

Anhang F.: Externe Berichte

Anhang G.: Schülerergebnisse