Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Шалгалт

Арлингтон Нийтийн сургуулиуд (Анс) нь панорамаг дайчлан нийгэм, сэтгэл зүйн ерөнхий шалгалтыг 3-12-р ангийн сурагчдас авахаар болсон билээ. Энэхүү судалгааны зорилго нь АНС-г сурагч бүрийн нийгэм-сэтгэл зүй болон сурлагын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, тайлагнах, арга хэмжээ авахад туслах явдал юм. Энэхүү цахим судалгаанд сурагчид 3-Р Сарын 21-ээс 4-Р Р Сарын 8 хүртэлх Гурван долоо хоногийн хугацаанд тухайн сургуулийн заасанд тухайн сургуулийн заасан өдөр нэг удаа оролцоно.

Панорамагийн Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Ерөнхий Шалгалт нь Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын өөрийгөө анзаарч мэдэх, өөрийгөө удирдах, нийгмийг анзаарч мэдэх, харилцааны чадвар, хариуцлагатайгаар шийдвэр гаргах гэсэн Сурлага, Нийгэм, Сэтгэл хөдлөлийн Сургалтын (CASEL) таван чадамжуудтай нийцнэ. Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалт нь сурагчдад өөрийн ур чадвар, туршлага болоод нийгэмд хамаарах мэдрэмж, сургууль, орчны талаарх мэдрэмж, сэтгэл санаа зэргээ тунгаан мэдүүлэх боломжийг олгоно. Сурлага, нийгэм, сэтгэл зүйн хувьд амжилттай байхад эдгээр хүчин зүйлүүд нь маш чухал юм.

Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтын өгөгдлийг ашиглан (1) хувь хүн, анги, сургууль, дүүргийн хэрэгцээг илүү сайн ойлгох (2) нэмэлт интервенц, дэмжлэг хэрэгтэй сурагчдыг тодорхойлох (3) ахиц, өсөлтийг хянах (4) Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) хөтөлбөрүүдийн шийдвэр, шаталсан дэмжлэгийн системийг боловсруулах (5) тэгш байдлыг хангах (6) Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) ерөнхий дэмжлэгийг боловсруулахад ашиглана.

der Шалгалтын дүнг хамгаалалттай файлд хадгалах ба зөвхөн дээрх хүмүүс нэвтэрнэ. Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хүүхдийнх нь шалгалтын дүнг шалгалтын хугацаа дууссаны дараа талайгнана. Шалгалтын дүн, төлөвлөж буй дэмжлэгийн талаар гэр бүлүүд сургуулийн ажилтнуудтай ярилцах боломжтой.

Хэрэв та Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтад хүүхдээ оролцуулмааргүй байвал 2-р сарын 14-ний Даваа гарагийн өмнө доорх холбоосоор орж маягтыг бөглөн цахим хэлбэрээр явуулаарай: https://survey.k12insight.com/r/SEL.

Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтын талаарх нэмж мэдэхийг хүсвэл АНС-н Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Ерөнхий Шалгалтын вебхуудасруу ороорой: Umfrage von Panorama zum sozial-emotionalen Lernen. Хэрэв танд нэмэлт асуулт, хүсэлт байвал хүүхдийнхээ сургуулийн зөвлөхтэй холбоо бариарай.