Арлингтоны Улсын Сургууль нь 3 сарын 01-ний өдрийн Даваа гаригаас Цахим Шинж Тэмдэг ИлрүүлэСуч зайглгим Шинж Тэмдэг Илрүүлгуч нглгим

Арлингтон Мужийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хэлтэстэй харилцан зөвлөлдсөний дагуу Арлингтоны Улсын Сургууль нь сурагчдад зориулсан цахим шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг боловсруулан гаргасан юм.

AУС нь сургуулийн ажилтнууд болон сурагчдын эрүүл мэндийг автобусны буудал болон сургууль дээр ирэхээс өмнө нь “Qualtrics” платформ дэлгэцийг ашиглан шалгаж үзэх юм. Энэхүү дэлгэцийг ашигласнаар сургуульд ирэх, очих урсгалын явц, эрүүл мэндтэй холбоотой чухал мэдээллийг хянах, сургуулийн ажилтнууд, сурагчид, тэдний гэр бүлүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалахад туслах болно.

3-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Виржиния Мужийн Эрүүл Мэндийн Газрын удирдамжийн дагуу боловсрулсан цахим шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг өдөр бүр сурагч бүрт зориулан бүх эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид ашиглах болно. Өдөр тутмын дэлгэцийн үзлэг, түүнтэй холбоотой асуултуудыг тухайн сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаа эсэхээс үл хамааран эцэг эх / асран хамгаалагч бүрт цахим шуудан, мессежээр өглөөний 05.30 минутад илгээж байх болно. Эрүүл мэндийн дэлгэцийн үзлэг нь Англи, Амхар, Араб, Монгол, Испани хэл дээр байна.

Асумжуудыг сурагч автобусанд суухаас өмнө эсвэл хичээлд ирэх болон сургуулийн аливаа үйл аосайнлглг. Хэрэв шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг автобусны буудал эсвэл хичээлд ирэхээс өмнө бөглөөгүй бол тухайн өдрийн хичээлд суухаас өмнө ирж явах замдаа автобусанд эсвэл сургуулийн ажилтны туслалцаатайгаар бөглөсөн байх шаардлагатай.

Эрүүл мэндийн дэлгэц ашиглах явц, үр дүнДэлгэц нь эрүүл мэндийн асуумжууд болон баталгаажуулах нэг маягтаас бүрдэнэ.

  • Эрүүл Мэндийн Үзлэгийн Асуумжууд: Эхний дэлгэцэнд халуурах, ханиалгах болон бусад шинж тэмдгүүд бүхий эрүүл мэндтэй холбоотой асуумжуудад тийм эсвэл үгүй ​​гэж хариулах түүнчлэн ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл, КОВИД шинжилгээ эсвэл эерэг гарсан талаар хариулах болно. Асуумжуудыг доор жагсаав. Үүнд:
    • БИД ТА БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ
  • Баталгаажуулах Хуудас: Хоёрдахь дэлгэцэнд АУС-ийн зүгээс эрүүл мэндтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг бууруулах страврыг бууруулах стратаггий
    • Арлингтоны Улсын Сургуулийн олон нийтийн нэг гишүүн болсны хувьд Миний бие болон миний сураад нээвл;

БИД ТА БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ

Хэрэв та эрүүл мэндийн талааарх бүх асуумжид ҮГҮЙ гэж хариулан, баталгааажуулах маягтад “Би зөвшөөрч байна”Гэсэн бол танай сурагчийг биечлэн суралцах боломжтойг батлан ​​ногоон өнгийн тэмдэглээгээр тэнэмдэглэглээгээр тэнэмжтойг батлан ​​ногоон өнгийн тэмдэглээгээр тэнмэдэглээгээр тэнмэдэглэгээр тэнэмжтойг. Сургуульд ирэхдээ автобусанд суух эсвэл сургуулийн ажилтанд дэлгэцийн мэдээллээ үзүүлээрэй.

Хэрэв та дэлгэцийн эрүүл мэндийн талаарх бүх асуумжид ТИЙМ гэж хариулсан бол танай сурагч хичээлд суух боломжгүй болж, улаан өнгөөр ​​X тэмдэглээгээр тэмдэглэж, цаашдын зааварчилгааг алхам алхмаар цахим шуудангаар илгээх болно.

¿Qué hay de nuevo?
Танай сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаагаас үл хамааран дэлгэцийн асуумжийг бөглөхийг бид бүх гэр бүлүүдээс хүсч байгаа бөгөөд ингэснээр АУС нь сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндтэй холбоотой бүрэн гүйцэд, үнэн зөв мэдээлэлтэй болох юм. АУС-ийн бүх ажилтнууд болон сурагчдыг хичээлд оролцох үед тэдний ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл, илэрсэн эерэг тохиолдлууд, КОВИД -той төстэй шинж тэмдэг эсвэл бусад өвчлөлүүдийг хянах, мэдээлэхэд энэхүү дэлгэцийн үзлэгийг ашиглах юм.

Шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийн үзлэгийн давтамж
Тус систем нь хичээлийн өдрүүдийн нэмэлт үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой тул бүх гэр бүоий ботой бсой бочай болий бочай болий бочай болай Амралтын өдрүүдэд спортын эсвэл бусад сургуулийн аливаа үйл ажиллагаанд оролцохоос өмнө дэлцохоос өмнө дэахусайлий.

Нэмэлт мэдээлэл
"The Screener". Цахим хэлбэрээр Descripción general del proceso de selección болон Preguntas más frecuentes (FAQ) авах боломжтой.