рлингтоны Улсын Сургууль нь 3 сарын 01-ний өдрийн Даваа гаригаас Цахим Шинж Тэмдэг рүүлэгч Дэлгэцийг Сурагчдад зориулан аши

рлингтон Мужийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хэлтэстэй харилцан зөвлөлдсөний дагуу Арлингтоны Улсын Сургууль нь сурагчдад зо риула рингтоны Улсын Сургууль нь сурагчдад уло риуларнрир.

" Энэхүү дэлгэцийг ашигласнаар сургуульд ирэх, очих урсгалын явц, эрүүл мэндтэй холбоотой чухал мэдээллийг хянах, сургуулийн ажилтнууд, сурагчид, тэдний гэр бүлүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалахад туслах болно.

3-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн иржиния Мужийн Эрүүл Мэндийн Газрын удирдамжийн дагуу боловсруулсан ахим инж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг р бүр сурагч бүрт зориулан бүх эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид ашиглах болно. Өдөр тутмын дэлгэцийн үзлэг, түүнтэй холбоотой асуултуудыг тухайн сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаа эсэхээс үл хамааран эцэг эх / асран хамгаалагч бүрт цахим шуудан, мессежээр өглөөний 05.30 минутад илгээж байх болно. Эрүүл мэндийн дэлгэцийн үзлэг нь Англи, Амхар, Араб, Монгол, Испани хэл дээр байна.

- Хэрэв шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг автобусны буудал эсвэл хичээлд ирэхээс өмнө бөглөөгүй бол тухайн өдрийн хичээлд суухаас өмнө ирж явах замдаа автобусанд эсвэл сургуулийн ажилтны туслалцаатайгаар бөглөсөн байх шаардлагатай.

рүүл мэндийн дэлгэц ашиглах явц, үр дүннь эрүүл мэндийн асуумжууд болон баталгаажуулах нэг маягтаас бүрдэнэ.

  • рүүл ндийн ийн Асуумжууд: Эхний дэлгэцэнд халуурах, ханиалгах болон бусад шинж тэмдгүүд бүхий эрүүл мэндтэй холбоотой асуумжуудад тийм эсвэл үгүй ​​гэж хариулах түүнчлэн ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл, КОВИД шинжилгээ эсвэл эерэг гарсан талаар хариулах болно. Асуумжуудыг доор жагсаав. Үүнд:
    • ТА БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ
  • аталгаажуулах ас : оёрдахь дэлгэцэнд АУС-ийн зүгээс эрүүл мэндтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг бууруулах стратегийг дагаж рдөх рээ, хүлээх үүриг т.
    • Арлингтоны Улсын Сургуулийн олон нийтийн нэг гишүүн болсны хувьд Миний бие болон миний сурагч болон миний сурагч бэвшөөрлан

ТА БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ

рэв та эрүүл мэндийн талаарх бүх асуумжид гхариулан, аталгаажуулах аягтад “и зөвшөөрч байна”Гэсэн бол танай сурагчийг биечлэн суралцах боломжтойг батлан ​​ногон өнгийн тэмдэглээгээр тэмдэглн. Сургуульд ирэхдээ автобусанд суух эсвэл сургуулийн ажилтанд дэлгэцийн мэдээллээ үзүүлээрэй.

Хэрэв та дэлгэцийн эрүүл мэндийн талаарх бүх асуумжид ТИЙМ гэж хариулсан бол танай сурагч хичээлд суух боломжгүй болж, улаан өнгөөр ​​X тэмдэглээгээр тэмдэглэж, цаашдын зааварчилгааг алхам алхмаар цахим шуудангаар илгээх болно.

н илрүүлэгч дэлгэцийг ёстой вэ?
Танай сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаагаас үл хамааран дэлгэцийн асуумжийг бөглөхийг бид бүх гэр бүлүүдээс хүсч байгаа бөгөөд ингэснээр АУС нь сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндтэй холбоотой бүрэн гүйцэд, үнэн зөв мэдээлэлтэй болох юм. АУС-ийн бүх ажилтнууд болон сурагчдыг хичээлд оролцох үед тэдний ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл, илэрсэн эерэг тохиолдлууд, КОВИД -той төстэй шинж тэмдэг эсвэл бусад өвчлөлүүдийг хянах, мэдээлэхэд энэхүү дэлгэцийн үзлэгийг ашиглах юм.

инж тэмдэг илрүүлэгч ийн үзлэгийн давтамж
Тус систем нь хичээлийн өдрүүдийн нэмэлт үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой тул бүх гэр бүлүүдбрового олого нагоровона ологого наголого нагорового неголого нагорового наголовона нагоровона нарана нана нагорования Амралтын өдрүүдэд спортын эсвэл бусад сургуулийн аливаа үйл.

т мэдээлэл
Эрүүл мэндийн дэлгэцтэй холбоотой асуултууд болон үйл явцын талаар Англи болон Испани хэлээр “the Screener ановой Tutorial. Цахим хэлбэрээр Aperçu du processus de sélection олон Foire À Questions (FAQ) авах боломжтой.