Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Шалгалт

Арлингтон нийтийн Сургуулиуд (Анс) Нь Панорамаг Дайчлан нийгэм, Сэтгэл зүйн ерөнхий шалгалтыг 3-12-Р Ангийн Сурагчдаас авахаар болсон билээ. Энэхүү судалгааны зорилго нь АНС-г сурагч бүрийн нийгэм-сэтгэл зүй болон сурлагын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, тайлагнах, арга хэмжээ авахад туслах явдал юм. Энэхүү цахим судалгаанд судалгаанд сурагчид 3-Р Сарын 21-ээс 4-Р Сарын 8 хүртэлх Гурван долоо хоногийн хугацанд Тухайн Засасан өдөр Засан өдөр нэг удаа Оролцоно.

Панорамагийн Нийгэм, Сэтгэл de Сургалтын (SEL) Ерөнхий Шалгалт нь Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын өөрийгөө анзаарч мэдэх, өөрийгөө удирдах, нийгмийг анзаарч мэдэх, харилцааны чадвар, хариуцлагатайгаар шийдвэр гаргах гэсэн Сурлага, Нийгэм, Сэтгэл de Сургалтын (le CASEL) таван чадамжуудтай нийцнэ. Нийгэм, Сэтгэл de Сургалтын (le SEL) шалгалт нь сурагчдад өөрийн ур чадвар, туршлага болоод нийгэмд хамаарах мэдрэмж, сургууль, орчны талаарх мэдрэмж, сэтгэл санаа зэргээ тунгаан мэдүүлэх боломжийг олгоно. Сурлага, нийгэм, сэтгэл зүйн хувьд амжилттай байхад эдгээр хүчин зүйлүлуд нь Ї

Нийгэм, Сэтгэл de Сургалтын (le SEL) шалгалтын өгөгдлийг ашиглан (1) хувь хүн, анги, сургууль, дүүргийн хэрэгцээг илүү сайн ойлгох (2) нэмэлт интервенц, дэмжлэг хэрэгтэй сурагчдыг тодорхойлох (3) ахиц, өсөлтийг хянах (4) Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) хөтөлбөрүүдийн шийдвэр, шаталсан дэмжлэгийн системийг боловсруулах (5) тэгш байдлыг хангах (6) Нийгэм, Сэтгэл de Сургалтын (SEL) ерөнхий дэмжлэгийг боловсруулахад ашиглана.

Шалгалтын өгөгдлийг зөвхөн боловсролын Зүү ёсны ашиг Сонирхол үүхий багш, захирганы ажилтан, ажилтнууд ашиглана. Шалгалтын дүнг хамгаалалттай файлд хадгалах ба зөвхөн дээрх хүмүүс нэвтэрнэ. Эцэг эх, асран хамгалагалагагч нарт хүүхдийнх Нь шалгалтын Дүнг алгалтын хугацааалтын хугацааалтын хугаааа Тайланы даайлагнана. Шалгалтын дүн, Төлөвлөж буй Дэмжлэгийн Талар Гэр үүлүүд Сургуулийн Ажилтнуудтай ярилцах боломжтой.

Хэрэв de Нийгэм, Сэтгэл de Сургалтын (le SEL) шалгалтад хүүхдээ оролцуулмааргүй байвал 2-р сарын 14 ний Даваа гарагийн өмнө доорх холбоосоор орж маягтыг бөглөн цахим хэлбэрээр явуулаарай: https://survey.k12insight.com/r/SEL.

Нийгэм, de Сэтгэл Сургалтын (le SEL) шалгалтын талаарх нэмж мэдэхийг хүсвэл АНС-н Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Ерөнхий Шалгалтын вебхуудасруу ороорой: Sondage sur l'apprentissage social et émotionnel de Panorama. Хэрэв танд нэмэлт асуулт, хүсэлт байвал хүүхдийнхээ сургуулийн зөвлөхтэй хо