Таны Дуу Хоолой Чухал, Судалгаа Эхэлж Байна

2022 Оны "таны дуу хоолой чухал" (Тдхч) Судалгааг 3-Р Сарын 7-Ны өдөр сурагчид болон Ажилтнуууудаааааасссстн ажилтнууудаааассстнон, 3-Р Сарын 14-Ний өдөр ГэР үүүүДээС Авч эллэх болно. АУС de Арлингтоны Хүүхэд, Залуучууд, Гэр бүлийн төлөөх Түншлэл (APCYF) -ээс хоёр жил тутамд харилцан сонирхсон салбаруудын талаар мэдээлэл цуглуулж, залуучууд, гэр бүлийн сайн сайхан байдлын талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зорилгоор « Таны дуу хоолой чухал » судалгааг явуулдаг. Аюулгүй байдал (Сургууль ба олон нийтийн ур Амьсгал), эрүүл мэнд, Сайн Сайхан байдал, Дуу оолой, Оролооо Зэрэг Сэдвүүдийг агтасан байдаг.

Судалгааны хугацаа, хяналт

  • Ажилтнууд болон сурагчид (4-12-р ангиуд) – 3 сарын 7-ноос 4 сарын 10-ны өдөр хүртэл;
  • Гэр бүлүүд – 3 сарын 14-нээс 4 сарын 10-ны өдөр хүртэл

Сурагчид ангидаа сууцгаан судалгааг онлайнаар бөглөнө. Эцэг эхчүүд цахим урилгыг хүлээн авах эсвэл хэрэв цахим шуудангаар файл аваагүй бол интернетэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөр судалгаанд хэрхэн оролцох тухай зааварчилгааг шуудангаар хүлээн авна. AУС-ийн ажилтнууд онлайнаар нууцлалтай судалгааг бөглөх тухай цахим шуудан хүлээн авах болно.Боловсролын судалгааны бие даасан Panorama Education компани нь судалгааны хяналтын үйл явцыг удирддаг. Судалгааны үр Дүн Нь Нуц өөГөөД Сургулийн Мултэс болон Мужийн Аль Алиных Нь Ажлыг Мэдэээлххдд Ашигладаг. Энэхүү өгөгдөл нь мөн АУС-ийн 2018-24 оны Стратегийн Төлөвлөгөөний дагуу оролцогч талуудын хамт ахиц дэвшлийг хэмжих шинэ жишиг үзүүлэлтүүд болдог.ТДХЧ судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тухайлбал Түгээмэл Асуултууд, загвар судалгаа, өмнөх ТДХЧ судалгааны үр дүнг  le APS website руу зочлон авах боломжтой.