АрлингтоныУлсынСургууль3-нийөдрийнДаваагаригаасЦахимШинжТэмдэгИлрүүлэгчДэлгэцийгСурагчдадзориуланашиглажэхэлнэ01сарынをнь。

АрлингтонМужийнНийгмийнЭрүүлМэндийнХэлтэстэйхарилцанзөвлөлдсөнийдагууАрлингтоныУлсынСургуульньсурагчдадзориулсанцахимшинжтэмдэгилрүүлэгчдэлгэцийгболовсруулангаргасанюм。

AУСньсургуулийнажилтнуудболонсурагчдынэрүүлмэндийгавтобусныбуудалболонсургуульдээрирэхээсөмнөнь「Qualtrics」платформдэлгэцийгашигланшалгажүзэхюм。 Энэхүүдэлгэцийгашигласнаарсургуульдирэх、очихурсгалынявц、эрүүлмэндтэйхолбоотойчухалмэдээллийгхянах、сургуулийнажилтнууд、сурагчид、тэднийгэрбүлүүдийнэрүүлмэнд、аюулгүйбайдлыгхамгаалахадтуслахболно。

3-рсарын01-нийөдрөөсэхлэнВиржинияМужийнЭрүүлМэндийнГазрынудирдамжийндагууболов цахимшинжтэмдэгилрүүлэгчдэлгэцийгөдөрбүр сурагчбүртзориуланбүхэцэгэхчүүд、асранхамгаалагчидашиглахболно。 Өдөртутмындэлгэцийнүзлэг、түүнтэйхолбоотойасуултуудыгтухайнсурагчийнзайнаасэсвэлбиечлэнсуралцажбайгааэсэхээсүлхамааранэцэгэх/асранхамгаалагчбүртцахимшуудан、мессежээрөглөөний05.30минутадилгээжбайхболно。 ЭрүүлмэндийндэлгэцийнүзлэгньАнгли、Амхар、Араб、Монгол、Испанихэлдээрбайна。

Асуумжуудыгсурагчавтобусандсуухаасөмнөэсвэлхичээлдирэхболонсургуулийналивааүйлажиллагаандоролцохоосөмнөбөглөсөнбайхёстой。 Хэрэвшинжтэмдэгилрүүлэгчдэлгэцийгавтобусныбуудалэсвэлхичээлдирэхээсөмнөбөглөөгүйболтухайнөдрийнхичээлдсуухаасөмнөиржявахзамдааавтобусандэсвэлсургуулийнажилтнытуслалцаатайгаарбөглөсөнбайхшаардлагатай。

Эрүүлмэндийндэлгэцашиглахявц、үрдүнДэлгэцньэрүүлмэндийнасуумжуудболонбаталгаажуулахнэгмаягтаасбүрдэнэ。

  • ЭрүүлМэндийнҮзлэгийнАсуумжууд: Эхнийдэлгэцэндхалуурах、ханиалгахболонбусадшинжтэмдгүүдбүхийэрүүлмэндтэйхолбоотойасуумжуудадтиймэсвэлүгүйгэжхариулахтүүнчлэнойрдотныхүнтэйхолбогдохмэдээлэл、КОВИДшинжилгэээсвэлэерэггарсанталаархариулахболно。 Асуумжуудыгдооржагсаав。 Үүнд:
    • БИДТАБҮХНИЙМЭДДЭГХЭЛДЭЭРБӨГЛӨНӨ
  • БаталгаажуулахХуудас: ХоёрдахьдэлгэцэндАУС-ийнзүгээсэрүүлмэндтэйхолбоотойсөрөгүрдагаврыгбууруулахстратегийгдагажмөрдөхгэрээ、хүлээхүүргийгтусгасанболно。
    • АрлингтоныУлсынСургуулийнолоннийтийннэггишүүнболсныхувьдМинийбиеболонминийсура

БИДТАБҮХНИЙМЭДДЭГХЭЛДЭЭРБӨГЛӨНӨ

Хэрэвтаэрүүлмэндийнталаархбүхасуумжид ҮГҮЙгэжхариулан、баталгаажуулахмаягтад“Бизөвшөөрчбайна」гэсэнболтанайсурагчийгбиечлэнсуралцахболомжтойгбатлан​​ногоонөнгийнтэмдэглээг Сургуульдирэхдээавтобусандсуухэсвэлсургуулийнажилтанддэлгэцийнмэдээллээүз

ХэрэвтадэлгэцийнэрүүлмэндийнталаархбүхасуумжидТИЙМгэжхариулсанболтанайсурагчхичээлдсуухболомжгүйболж、улаанөнгөөр​​Xтэмдэглээгээртэмдэглэж、цаашдынзааварчилгаагалхамалхмаарцахимшуудангаарилгээхболно。

Хэнилрүүлэгчдэлгэцийгбөглөхёстойвэ?
ТанайсурагчийнзайнаасэсвэлбиечлэнсуралцажбайгаагаасүлхамаарандэлгэцийнасуумжийгбөглөхийгбидбүхгэрбүлүүдээсхүсчбайгаабөгөөдингэснээрАУСньсургуулийнолоннийтийнэрүүлмэндтэйхолбоотойбүрэнгүйцэд、үнэнзөвмэдээлэлтэйболохюм。 АУС-ийнбүхажилтнуудболонсурагчдыгхичээлдоролцохүедтэднийойрдотныхүнтэйхолбогдохмэдээлэл、илэрсэнэерэгтохиолдлууд、КОВИД-тойтөстэйшинжтэмдэгэсвэлбусадөвчлөлүүдийгхянах、мэдээлэхэдэнэхүүдэлгэцийнүзлэгийгашиглахюм。

Шинжтэмдэгилрүүлэгчдэлгэцийнүзлэгийндавтамж
Туссистемньхичээлийнөдрүүдийннэмэлтүйлажиллагаатайсалшгүйхолбоотойтулбүхгэрбүлүүддолоохоногийнөдөрбүрмессэжавчбайхболно。 Амралтынөдрүүдэдспортынэсвэлбусадсургуулийналивааүйлажиллагаандоролцохоосөмн

Нэмэлтмэдээлэл
ЭрүүлмэндийндэлгэцтэйхолбоотойасуултуудболонүйлявцынталаарАнглиболонИспаних Цахимхэлбэрээр スクリーニングプロセスの概要 боолон よくある質問(FAQ) авахболомжтой。