Нийгэм、СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)Шалгалт

АрлингтонНийтийнСургуулиуд(АНС)ньПанорамагдайчланНийгэм、СэтгэлзүйнЕрөнхийШалга ЭнэхүүсудалгаанызорилгоньАНС-гсурагчбүрийннийгэм-сэтгэлзүйболонсурлагынхэрэгцээшаардлагыгтодорхойлох、тайлагнах、аргахэмжээавахадтуслахявдалюм。 Энэхүүцахимсудалгаандсурагчид3-рсарын12ээс3-рсарын21хүртэлхгурвандолоохоногийнхугацаандтухайнсургуулийнзаасанөдөрнэгудааоролцоно。

ПанорамагийнНийгэм、СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)ЕрөнхийШалгалтньНийгэм、СэтгэлзүйнСургалтынөөрийгөөанзаарчмэдэх、өөрийгөөудирдах、нийгмийганзаарчмэдэх、харилцаанычадвар、хариуцлагатайгааршийдвэргаргахгэсэнСурлага、Нийгэм、СэтгэлхөдлөлийнСургалтын(CASEL)таванчадамжуудтайнийцнэ。 Нийгэм、СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)шалгалтньсурагчдадөөрийнурчадвар、туршлагаболооднийгэмдхамаарахмэдрэмж、сургууль、орчныталаархмэдрэмж、сэтгэлсанаазэргээтунгаанмэдүүлэхболомжийголгоно。 Сурлага、нийгэм、сэтгэлзүйнхувьдамжилттайбайхадэдгээрхүчинзүйлүүдньмашчуха

Нийгэм、СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)шалгалтынөгөгдлийгашиглан(1)хувьхүн、анги、сургууль、дүүргийнхэрэгцээгилүүсайнойлгох(2)нэмэлтинтервенц、дэмжлэгхэрэгтэйсурагчдыгтодорхойлох(3)ахиц、өсөлтийгхянах(4)Нийгэм、Сэтгэлзүйн Сургалтын(SEL)хөтөлбөрүүдийншийдвэр、шаталсандэмжлэгийнсистемийгболовсруулах(5)тэгшбайдлыгхангах(6)Нийгэм、СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)ерөнхийдэмжлэгийгболовсруулахадашиглана。

Шалгалтынөгөгдлийгзөвхөнболовсролынзүйёсныашигсонирхолбүхийбагш、захиргааныа Шалгалтындүнгхамгаалалттайфайлдхадгалахбазөвхөндээрххүмүүснэвтэрнэ。 Эцэгэх、асранхамгаалагчнартхүүхдийнхньшалгалтындүнгшалгалтынхугацаадууссаныда Шалгалтындүн、төлөвлөжбуйдэмжлэгийнталааргэрбүлүүдсургуулийнажилтнуудтайяри

ХэрэвтаНийгэм、СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)шалгалтадхүүхдээоролцуулмааргүйбайвал2-рсарын14нийДаваагарагийнөмнөдоорххолбоосоороржмаягтыгбөглөнцахимхэлбэрээрявуулаарай:https://survey.k12insight.com/r/SEL。

Нийгэм、СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)шалгалтынталаархнэмжмэдэхийгхүсвэлНийгэмАНС-н、СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)ЕрөнхийШалгалтынвебхуудасрууороорой。 パノラマの社会的感情学習調査。 Хэрэвтанднэмэлтасуулт、хүсэлтбайвалхүүхдийнхээсургуулийнзөвлөхтэйхолбооба