СаяханболсонүйлявдалдАНС-ийнөгөххариубаМанайАзигаралтайАмерикчуудынНийгэмлэгий

АрлингтонНийтийнСургуулиударьсөнгөнийүзэл、үзэнядалт、алагчлал、ялгаварлангадуурхл ЭнэдолоохоногийнэхэндАтлантадүйлдэгдсэнаймшигтзэсвэгтхалдлагаболКОВИД-19цартахалэхэлсэнөдрөөсхойшАзигаралтайАмерикчуудболонНомхондалайнарлуудынорнуудыниргэдэдчиглэсэнхүчирхийллийнхалдлага、үзэнядалтхорслынүгбаялгаварлангадуурхалнэмэгдэжбайгаагсануулсанэмгэнэлтсануулгаболлоо。 Бидгуравдугаарсарын16ндАтлантадболсонзэвсэгтхалдлагадөртсөнхохирогчдынгэрбүлтэйхамтэмгэнэнгашуудаж、үзэнядалт、ялгаварлангадуурхлынэсрэгзогсожбайгаахүнбүрийнуйгашуугхуваалцажбайна。

АзигаралтайАмерикчуудадчиглэсэнхэрцгийхалдлагаАНС-ийнгишүүдэдхэрхэнгүннөлөөүзүүлснийгбидойлгож、тэдэнтэйхамтзогсожбайгаабилээ。 Энэтохиолдлуудөндөржүүлсэнтүгшүүрийгүүсгэж、манайсурагчид、гэрбүлүүд、болонажилчдыгхичээлсурлага、ажлааүргэлжлүүлэхэдтөвөгучруулаадбайна。 Энэбүхэнбидэндихнөлөөүзүүлжбайна。

АНСньаюулгүй、бүгдийгхамруулсан、уриалагханхамтолныгхөхүүлэндэмжижажиллахүүр БидАзихүнийэсрэгүзэнядсанүгярианыасуудалдуламиханхаарч、АзиболонАзигаралтайАмериксурагчид、гэрбүлүүд、ажилчдаадэмжихаргазамуудыгэрэлхийлсээрбайхболно。

Ямарчтөрлийндоромжлолэсвэлүзэнядалтхорслынүгийгуйгагүйзарлажбайхыгбидбүх Администратор、зөвлөх、эцэгэх/асранхамгаалагчюмуунасандхүрсэнитгэмжтэйхүнтэй Сургуулийнзөвлөх、сэтгэлзүйч、нийгмийнажилчидзэрэгманайсэтгэцийнэрүүлмэндийнбагарьсөнгөнийүзэлюмуутүрэмгийбайжболохсэтгэгдэлэсвэлүйлдлийгмэдэрсэнэсвэлгэрчболсонсурагчдыгдэмжихээрбидэндбайгаабилээ。

「Хааначшударгабусбайдалхааначшударгаёсондзаналхийлжбайна」хэмээнМартинЛютерКи Сурвалж