ТаныДууХоолойЧухал、СудалгааЭхэлжБайна

2022年3-рсарын-7-ныөдөрсурагчидболонажилтнуудаас、3-рсарын14нийөдөргэрбүлүүдээсавчэхлэхболносудалгаагоны「Таныдуухоолойчухал」(ТДХЧ)。 АУСболонАрлингтоныХүүхэд、Залуучууд、ГэрбүлийнтөлөөхТүншлэл(APCYF)-ээсхоёржилтутамдхарилцансонирхсонсалбаруудынталаармэдээлэлцуглуулж、залуучууд、гэрбүлийнсайнсайханбайдлынталаархойлголтыггүнзгийрүүлэхзорилгоор「Таныдуухоолойчухал」судалгаагявуулдаг。 Аюулгүйбайдал(сургуульбаолоннийтийнуурамьсгал)、эрүүлмэнд、сайнсайханбайдал、дуухоолой、оролцоозэрэгсэдвүүдийгбагтаасанбайдаг。

Судалгааныхугацаа、хяналт

  • Ажилтнуудболонсурагчид(4-12-рангиуд)–3сарын7-ноос4сарын10-ныөдөрхүртэл;
  • Гэрбүлүүд– 3月14日-нээс4月10日-ныөдөрхүртэл

Сурагчидангидаасууцгаансудалгаагонлайнаарбөглөнө。 Эцэгэхчүүдцахимурилгыгхүлээнавахэсвэлхэрэвцахимшуудангаарфайлаваагүйболинтернетэдхолбогдсондурынтөхөөрөмжөөрсудалгаандхэрхэноролцохтухайзааварчилгаагшуудангаархүлээнавна。 AУС-ийнажилтнуудонлайнаарнууцлалтайсудалгаагбөглөхтухайцахимшууданхүлээнавахболно.Боловсролынсудалгааныбиедаасанパノラマ教育компаниньсудалгааныхяналтынүйлявцыгудирддаг。 СудалгааныүрдүнньнууцбөгөөдсургуулийнхэлтэсболонМужийнальалиныхньажлыгмэд ЭнэхүүөгөгдөлньмөнАУС-ийн2018から24оныСтратегийнТөлөвлөгөөнийдагууоролцогчталуудынхамтахицдэвшлийгхэмжихшинэжишигүзүүлэлтүүдболдог.ТДХЧсудалгааныталаархдэлгэрэнгүймэдээлэл、ТүгээмэлАсуултуудтухайлбал、загварсудалгаа、өмнөхТДХЧсудалгааныүрдүнг  が待 APS ウェブサイト руузочлонавахболомжтой。