2021年2月9日XNUMX

ЭрхэмхүндэтАТӨС-дынгэрбүлийнхэнтанаа、

Олонсартөлөвлөснийэцэстхосолсон/танхимынсургалтадхүүхдээсуулгахааршийдсэнгэрбүлийнхэндзориулсаншинэчилсэнхуваарийгтабүхэндүүгээрдамжууланхүргэжбайна。 Арлингтонболонойрорчмынгазруудадөвчнийтархалтболонбусадүзүүлэлтбуурч、эрүүлмэндийнбайдалойрынхугацаандсайжирсанньбидэндурамзоригөгчбайна。 Цартахалтайтэмцэххүчинчадлаазузаатгахболонтанхимынхичээлийншилжилтийнбэлтгэлажлыгхангахзорилгоорөнгөрсөнхоёрдолоохоногийнхугацаандманайбагшажилчидсургуульдээрээажилласанболно。

Үүнээсгаднаөнөөдрийнбайдлаарманайсургуулийнбагшажилчдынталаасилүүхувьньвакцинжуулалтадхамрагдаадбайгаабөгөөдцаашидчүлдсэнхэсэгньүргэлжлэнхамрагдахаартовлогдсон。 АрлингтонтойргийнНийгмийнЭрүүлМэндийнГазрынажилтнуудынхүчинчармайлтынүрдүндвакцинжуулалтынэхнийээлжиндхамрагдсанбагшажилчдынхоёрдахьтунгхийлгэххуваарьнэгдүгээрсарындундуурхийгдсэнбайна。

Сурагчдынтанхимынхичээлдхамрагдаххугацаа

Сэтгэлсэргээсэнэдгээрмэдээнийдагуухосолсон/танхимынхэлбэрийнсургалтыгсонгосонсурагчидгуравдугаардараахьцагийнхуваарийндагуусургуульдааэргэнорохболомжтойболно。 Багшажилчидсурагчдааснэгдолоохоногийнөмнөажилдааорно。

Хосолсон/танхимынсургалтадхамрагдах(цэцэрлэгийнөмнөхнаснаасхоёрдугаарангихүртэлх)сурагчидболонзэрэгцээявахсургалтынзагварынсурагчид(3-12-рангийнсурагчид)  долоохоногтхоёрөдөр танхимынсургалтадхамрагдахбөгөөдзаримсурагчМягмар/Лхагвагарагт、хариннөгөөхэсэгньПүрэв/Баасангарагийнхуваарийгмөрдөхболно。

 • 3-рсарын2-ныМягмаргариг:
  • Цэцэрлэгийнөмнөхнаснаасэхлэнхоёрдугаарангийнсурагчид
  • ТойргийнБагаСургуулийнТусгайХэрэгцээтБоловсролынХөтөлбөртхамрагддагбүхсурагч(Цэцэрлэгийнөмнөхнаснаас-5-ранги - багасгасанMIPA、MIPA、Амьдрахухаан、Харилцаахолбоо、СонсголгүйболонСонсголынбэрхшээлтэйсурагчидМягмараасБаасангаригтдолоохоногийн дөрвөнөдөр танхимаархичээллэнэ)
  • 間奏曲хөтөлбөртхамрагддагбагасургуулийнсурагчидхоёрудаатанхимаар
 • 3-рсарын9-нийМягмаргариг:
  • 3-5-рангийнсурагчид
  • 6болон9-рангийнсурагчид
  • ТойргийнДундСургуулийнТусгайХэрэгцээтБоловсролынХөтөлбөртхамрагддагбүхсурагч(6-12-рангийнсурагчид - 、MIPA、Амьдрахухаан、Харилцаахолбоо、СонсголгүйболонСонсголынбэрхшээлтэйсурагчид、シュライバーхөтөлбөртхамрагдагсадМягмараасБаасангаригтдолоохоногийн дөрвөнөдөр танхимаархичээллэнэ)
  • 間奏曲PEPхөтөлбөртхамрагддагдундсургуулийнсурагчид  долоохоногтхоёрудаа танхимаархичээллэнэ。
 • 3-рсарын16-ныМягмаргариг:
  • 7-8-рангийнсурагчид
  • 10-12-рангийнсурагчид

Танхимынсургалтыгдахинэхлүүлэхбиднийшийдвэрнь  バージニア州保健局の改訂されたガイダンス-дсуурилсанбөгөөдэнддурдсанхугацааөөрчлөгдөхэсэхньэрүүлмэндийнхэмжүүрүзүүлэлтэдгарахэерэгөөрчлөлтмөнцартахалтайтэмцэхаргахэмжээнийүрдүнгээсшалтгаалахюм。

最新のタイムライン; APS COVID-19ダッシュボード (2-рсарын5-ныбайдлаар); болон11-рсарын4-нөөсхойштанхимынсургалтавчбайсан レベル1の学生を移行するためのタイムライン зэрэгтэйманайвэбхуудсандзочлонтанилцаарай。

Сурагчдынхуваарьболонбусадмэдээлэл

Ирэххэдэндолоохоногтсурагчдынтанхимаархичээллэхцагийнхуваарь、сургалтынхэлбэрийнталаархмэдээлэл、багшболонангитанхим、хичээлдорохөөрчлөлтүүд、эрүүлмэнд、аюулгүйбайдлынжурмынталаархсануулгазэргийнталаартабүхнийгбидбайнгамэдээллээрханганажиллахболно。 Сурагчдынхичээлтанхимынхэлбэртормогцтээвэрлэлтийнхуваарьтөөрчлөлторохболно。  詳細はオンラインでご覧いただけます.

Үйлчилгээндорохөөрчлөлт

Сурагчдынтанхимынхичээлдэргэнирэхэдбэлтгэхболовсонхүчин、сургуулийнбарилгынхүчинчадал、тээврийнхэрэгслийнхүрэлцээзэргээсшалтгааланманайүйлчилгээнддараахөөрчлөлторсныганхаарнауу。

 • 2-рсарын19-нийБаасангарагт Ашлон、Дрью、Хоффман-Бостон、РандольфзэрэгбагасургуулиудадзарласанСургалтынНэмэлтДэмжлэгбуюуДавтлага(ILS)хөтөлбөрийнтаванөдрийнхуваарийнэцсийнөдөрболно。 2-рсарын22-ныДаваагарагаасILSхөтөлбөрзөвхөнДаваагарагтхичээллэхболно。 Дэлгэрэнгүймэдээллийгугхөтөлбөртхүүхэдньхамрагдажбуйгэрбүлдшууддамжул
 • Хоёрдугаарсарын19-нийБаасангараг ньсургуулийнбайршлаасгаднатойрогдаяарсурагчдадхоолтүгээжбайсандолоонбайршлынажил詳しくは)
 • 2-рсарын26-ныБаасангарагт、 HBВудлон、НьюДирекшнз、Вэйкфильд、Вашингтон-Либерти、ЙорктаунзэрэгахлахсургуулиудадАрлингтондахьАжлынБайрныТөвөөссаналболгодогДундСургуулийнАжлынБайрныхөтөлбөрийнэцсийнөдөрболно。

Ирэхдолоохоногуудадөрнөхэдгээрөөрчлөлтүүдийнталаартабүхэндмэдээлэлөгөгдөхбөгөөд2-рсарын18ндболохСургуулийнзөвлөлийнхуралдээрминийбиебасдэлгэрэнгүймэдээлэлөгөхболно。

Цартахлынэнэхүүхүндүедбидэнтэйхамтранажилласантабүхэндталархлааилэрхийл Бүххүнамныхаалтзүүж、өвчилсөнболгэрээсээгарахгүйбайж、вирусынтархалтыгзогсоохталаарНийгмийнЭрүүлМэндийнгазраасгаргасандүрэмжурмыгдаганмөрдөхньбиднийцаашидажиллаххэвмаягтнөлөөлөхболно。

フランシスコ・デュラン博士
Хичээлийнэрхлэгч
アーリントン公立学校