Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Шалгалт

Арлингтон нийтийн сургуулиуд (анс) нь панорамаг еайчлан нийгэм, Энэхүү судалгааны зорилго нь АНС-г сурагч бүрийн нийгэм-сэтгэл зүй болон сурлагын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, тайлагнах, арга хэмжээ авахад туслах явдал юм. Энэхү цахим судалгаанд судалгаанд сурагаанд судалганд 3-р сарын 12-ээс 3-р сарын21

Панорамагийн Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Ерөнхий Шалгалт нь Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын өөрийгөө анзаарч мэдэх, өөрийгөө удирдах, нийгмийг анзаарч мэдэх, харилцааны чадвар, хариуцлагатайгаар шийдвэр гаргах гэсэн Сурлага, Нийгэм, Сэтгэл хөдлөлийн Сургалтын (CASEL) таван чадамжуудтай нийцнэ. Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалт нь сурагчдад өөрийн ур чадвар, туршлага болоод нийгэмд хамаарах мэдрэмж, сургууль, орчны талаарх мэдрэмж, сэтгэл санаа зэргээ тунгаан мэдүүлэх боломжийг олгоно. Сурлага, нийгэм, сэтгэл зүйн хувьд амжилттай байхад эдгээр хүчин зүйлүүд нь маш чу.ха

Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтын өгөгдлийг ашиглан 1 хувь хүн, анги, сургууль, дүүргийн хэрэгцээг илүү сайн ойлгох (2) нэмэлт интервенц, дэмжлэг хэрэгтэй сурагчдыг тодорхойлох (3) ахиц, өсөлтийг хянах (4) Нийгэм, Сэтгэл의 зүйн Сургалтын (SEL) хөтөлбөрүүдийн шийдвэр, шаталсан дэмжлэгийн системийг боловсруулах (5) тэгш байдлыг хангах (6) Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) ерөнхий дэмжлэгийг боловсруулахад ашиглана.

Шалгалтын өгөгдлийг зөвхөн боловсролын зүй ёсны ашиг сонирхол бтүхий гагш, захиргааны ажни Шалгалтын дүнг хамгаалалтай файлд хадгалах ба зөвхөн дээрх хүмүүс нэвтэрнэ. Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хүүхдийнх нь шалгалталтын хугацаа дуусйсаны дара. Шалгалтын дүн, төлөвлөж буй дэмжлэгийн талаар гэр бүлүүд сургуулийн ажилтнуудтай яри

Хэрэв та Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтад хүүхдээ оролцуулмааргүй байвал -2- р сарын 14 ний Даваа гарагийн өмнө доорх холбоосоор орж маягтыг бөглөн цахим хэлбэрээр явуулаарай : https://survey.k12insight.com/r/SEL.

Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтын талаарх нэмж мэдэхийг хүсвэл Нийгэм АНС-н, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Ерөнхий Шалгалтын вебхуудасруу ороорой : 파노라마의 사회정서학습 설문조사. Хэрэв танд нэмэлт асуулт, хүсэлт байвал хүүхдийнхээ сургуулийн зөвлөхтэй холбоо ба