Disclaimer

Арьс өнгө, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, арьсны өнгө, шашин шүтлэг, хүйс, нас, эдийн засгийн байдал, бэлгийн чиг баримжаа, гэр бүлийн байдал, хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээлээр нь ялгаварлан гадуурхахыг хориглох нь Арлингтон хотын улсын сургуулиудын бодлого юм. Энэхүү бодлого нь сургалт, хөтөлбөр, зөвлөгөө, чиглүүлэх үйлчилгээ, биеийн тамир, хөнгөн атлетик, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд тэгш хамрагдах боломжийг олгодог.

Энэхүү бодлогын зөрчлийг 703-228-6005 дугаарт, Сургууль, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан туслах ажилтанд мэдэгдэх ёстой.