Disclaimer

Арлингтоны олон нийтийн сургуулийн бодлого нь арьс өнгө, үндэсний гарал үүсэл, үзэл бодол, өнгө, шашин шүтлэг, хүйс, нас, эдийн засгийн байдал, бэлгийн чиг хандлага, гэр бүлийн байдал, хүйсийн ижил байдал, үзэл бодлоо илэрхийлэх, эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй болох зэргээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглох бодлого юм. .Энэ бодлого нь сургалт, хөтөлбөр, зөвлөгөө, зааварчилгааны үйлчилгээ, биеийн тамир, хөнгөн атлетик, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын материал, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд адил тэгш хандах боломжийг олгодог.

Энэхүү бодлогын зөрчлийг 703-228-6005 дугаарт, Сургууль, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан туслах ажилтанд мэдэгдэх ёстой.