Дотоод аудит

Арлингтон сургуулийн зөвлөл төсвийн хөрөнгийг зохистой зарцуулж, үйл ажиллагаа нь үр дүнтэй, бүхэлдээ ил тод байдал, нийцлийг хангаж ажиллахыг зорьж байна APS бизнесийн үйл ажиллагаа. Сургуулийн удирдах зөвлөл эдгээр асуудалд ахлах удирдагчийг төсвийг баталж, Сургуулийн удирдах зөвлөлийн бодлогыг боловсруулж удирдан чиглүүлдэг. Ахлах ажилтан, сургуулийн зөвлөл хамтдаа сургуулийн хэлтсийн эрхэм зорилгод хүрэх үүрэгтэй.

Үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд нь туслах зорилгоор Сургуулийн Удирдах зөвлөл Аудитын хороог байгуулан Аудитын хороонд тайлагнах үүрэг бүхий Дотоод аудитын захирлыг томилов. Энэхүү тайлангийн бүтэц нь Дотоод аудитын захирлыг дүүргийн удирдлагаас хараат бус байлгах, аудитын үр дүнг бодитой байлгах, Сургуулийн Удирдах зөвлөлд шууд хүргэх зорилгоор байгуулагдсан болно. Дотоод аудитын хүрээлэнгээс тодорхойлсон дотоод аудит нь үйл ажиллагааг засаглалын үйлчилгээнд хянах зорилгоор байгууллагын доторх хараат бус үнэлгээний үйл ажиллагаа юм.

The APS Аудитын хорооноос хараат бус харьцуулалт хийхийг хүссэн APS 18-р санхүүгийн жилийн туршид харьцуулж болохуйц сургуулийн дүүргүүдийн барилгын ажлын шинэ өртөг. Тус судалгааг бие даасан барилгын болон өртгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг O'Connor Construction Management, Inc. (OCMI) -г сонгосон бөгөөд учир нь энэ нь одоогийн гүйдэлтэй холбоогүй юм. APS баригдаж байгаа эсвэл төлөвлөлтийн шатанд байгаа төслүүд.  APS Дотоод хяналт шалгалт хамтран ажилласан APS зохицуулах, харилцах ажилтнууд APS Энэ төслийг гүйцэтгэхэд О'Коннорт шаардлагатай мэдээлэл.

Дотоод аудитын захирал- Жон Микевис

И-мэйл хаяг: john.mickevice @apsva.us   Гар утас: 703-228-6016

Аудитын тайлан ба танилцуулга

APS 2019 оны аудитын тайлан

Үйл ажиллагааны шимтгэл 2019 он


APS 2018 оны аудитын тайлан

Худалдах APS Хөрөнгийн тойм

Эмийн нөхөн төлбөр

Тойм APS Оюутнуудад хуваарилагдсан хөрөнгө


APS 2017 оны аудитын тайлан


APS 2016 оны аудитын тайлан

2016 оны зураг төсөл ба барилгын санхүүгийн аудит


2015 оны цалингийн аудитын тайлан