Хос элсэлтийн курс APS

Зөвшөөрөгдсөн давхар элсэлтийн сургалтыг өөр өөр хэлбэрээр санал болгож болно APS багшийн хүртээмжийг харгалзан байршил

Бүх элсэлтийн сургалтанд хамрагдах боломжтой APS харна уу 

Судалгааны хөтөлбөр  Хос элсэлт (NOVA) тусгай хөтөлбөр

НОВА-ийн ерөнхий боловсролын гэрчилгээ