Зөвлөхүүдийн хувьд

Зөвлөхүүд - Давхар элсэлтийн талаар оюутнуудад зөвлөгөө өгөх
Энэ хэсгийн баримт бичиг нь оюутнуудад давхар элсэлтийн талаар зөвлөгөө өгөхөд зориулагдсан болно. Зарим оюутнууд ерөнхий боловсролын гэрчилгээ авах хүсэлтэй байж магадгүй юм. Энэхүү гэрчилгээг авахыг хүсч буй оюутан ахисан түвшний хичээлийнхээ 25% -иас доошгүй хувийг давхар элсэлтээр авах ёстой (9 кредит.) Энэхүү гэрчилгээ олгох зорилгоор давхар элсэлтийн ангиуд нь NOVA курс байх болно. Ерөнхий боловсролын гэрчилгээний талаархи мэдээллийг энэ хэсэгт оруулсан болно APS вэб сайт.

Мэдээлэл ба маягт: