Зан төлөв байдал

Виржиниагийн Боловсролын газар: Зан төлөвийн удирдлага, зан үйлийн оролцоо, зан үйлийн оролцооны төлөвлөгөө

Манифестын тодорхойлолт

Хэрэглээний зан үйлийн шинжилгээ, гэрийн зан үйлийн стратегиудыг ойлгох