WABE гарын авлага

Вашингтоны Боловсролын Зөвлөлийн гарын авлага нь жил бүр гаргадаг статистикийн тайлан бөгөөд дүүргийн дүүргүүдийн цалин хөлс, төсөв, нэг сурагчид ногдох зардал, анги дүүргэлтийг харьцуулсан болно.

(Бүгдийг PDF форматад байгаа)