CTE чадамжийг сайжруулах тайлан

Арлингтон хотын олон нийтийн сургуулиуд 2021-22 оны хичээлийн жилийн эхний хагаст Карьер ба Техникийн Боловсролын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын үндсэн чадамжид хүрснийг харуулсан тайлан бэлтгэв. Тайлан нь арьсны өнгө, хүйс болон бусад оюутны хүн ам зүйд хуваагдсан чадамжийг хэрхэн эзэмшсэнийг I ба II улиралд харьцуулсан болно. Энэ бол шинэ тайлан тул өмнөх жилүүдтэй харьцуулсан мэдээлэл байхгүй байна.

CTE REV дүүргийн чадамжийг үнэлэх танилцуулга