Бага, дунд сургуулийн сурагчдад үзүүлэх үйлчилгээний зорилго

Бага, дунд сургуулийн сурагчдад үзүүлэх үйлчилгээний зорилго

  • Ирээдүйн ажлын ертөнцөд өөрсдийн сонирхол, авьяас чадварыг судалж эхлэхийн тулд өргөн хүрээний ажил мэргэжил, карьерийн талаархи боломжийг зохицуулах, хөнгөвчлөх.
  • Дунд сургуулийн сурагчдын ажил мэргэжлийн сонирхол, чадварыг олж илрүүлэх боломжийг зохицуулах, хөнгөвчлөх.
  • Шинжлэх ухааны ур чадварыг туршилтын хэрэглээтэй холбох замаар материалыг боловсруулж, техникийн болон карьерийн анхан шатны мэдлэг олгох ажлыг зохицуулах.
  • Дунд сургуулийн сурагчдыг хариуцлагатай иргэншилд бэлтгэж эхэлж буй материал ба эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагыг багийн ажилд сурталчлах заах арга хэрэгслээр нэвтрүүлэхэд туслах; харилцааны чадвар; төсөл төлөвлөх, гүйцэтгэх, дуусгах чадвар; цаашдын боловсролыг дэмжих бусад чадварууд.
  • Дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг ахлах сургуульд шилжсэн сургалтыг холбосон сургалтын дараалал, үйлчилгээний сургалтанд хамрагдах боломж, олон нийтийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжууд, дунд болон ахлах ангийн сурагчдын оролцсон ажил мэргэжлийн мэдлэгийг дээшлүүлэх бусад боломжуудыг зохицуулах, дэмжих.