Бүх хэлтэс

APS-ийн зохион байгуулалтын график

Захиргааны үйлчилгээ

Олон талт байдал, өмч ба хамруулалт

Байгууламж ба ашиглалт

Санхүү, менежментийн үйлчилгээ

Хүний нөөцийн

Мэдээллийн үйлчилгээ

Төлөвлөлт ба үнэлгээ

Заах, сурах

Сургуулийн самбар

Сургууль ба олон нийтийн харилцаа

Ерөнхий сайдын ажлын алба