Бүх хэлтэс

APS Байгууллагын бүдүүвч зураг

Захиргааны үйлчилгээ

Олон талт байдал, тэгш байдал ба оролцоо

Байгууламж ба ашиглалт

Санхүү, менежментийн үйлчилгээ

Хүний нөөцийн

Мэдээллийн үйлчилгээ

Төлөвлөлт ба үнэлгээ

Багшлах, сурах

Сургуулийн самбар

Сургууль ба Олон нийтийн харилцаа

Ерөнхий сайдын ажлын алба