APS Департамент

APS Байгууллагын бүдүүвч зураг (PDF)

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал | Ахлах академич | Сургуулийг дэмжих газрын дарга | Ажилтны дарга | Олон талт байдал, тэгш байдал ба оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Багш Сургууль ба олон нийтийн харилцааны ахлах ахлагч

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал

Ахлах академич

Сургуулийг дэмжих газрын дарга

Ажилтны дарга

Олон талт байдал, тэгш байдал, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах захирал, Сургууль ба Олон нийтийн харилцаа

Сургуулийн самбар

Ерөнхий сайдын ажлын алба