Өмнөх жилүүд FAC уулзалтын мэдээлэл

2021-22 уулзалтын өдөр /Байршил / Agendas / Minutes

2019-20 уулзалтын өдөр /Байршил / Agendas / Minutes

2018-19 уулзалтын өдөр /Байршил / Agendas / Minutes

2017-18 уулзалтын тэмдэглэл / Хөтөлбөр

Дэд хороодFAC бодлогын дэд хороо

Ирээдүйн байгууламжийн хэрэгцээ шаардлагын талаархи FAC дэд хороо

2016-17 уулзалтын тэмдэглэл / Хөтөлбөр

FAC 1300 Суудлын матрицын ажлын хэсэг

  • 1-р сарын 4, 2017 - минут
  • 1-р сарын 12, 2017 - минут
  • 1-р сарын 25, 2017 - минут
  • Нэгдүгээр 30, 2017
  • Хоёрдугаар сарын 9, 2017

2015-2016 оны хурлын тэмдэглэл / хэлэлцэх асуудал

2014-2015 уулзалтын тэмдэглэл / Хөтөлбөр

2013-2014 оны хурлын тэмдэглэл / хэлэлцэх асуудал