Технологийн зааварчилгаа

Сургалтын технологийн зохицуулагчид нь багш, зааварлагчийн туслахууд болон сургуулийн бусад ажилтнуудад компьютер, видео, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг хуваарилагдсан сургууль (сургалтын хөтөлбөр) -т нэгтгэхэд манлайлал, сургалт, дэмжлэг үзүүлдэг. МТБ-ууд нь мужийн хэмжээнд сургалтын технологийн сургалт явуулах, техник хангамжийн үндсэн алдааг олж засварлах, сүлжээний удирдлага, алдааг олж засварлахад туслах үүрэгтэй.

Сургалтын технологийн зохицуулагчийн холбоо барих жагсаалт