Системийн статус самбар

APS Мэдээллийн технологийн системийн байдал120px-Ногоон_сфер Мэдэх асуудал байхгүй

Гол үйлчилгээ хяналтын самбарууд

Доорх холбоосууд нь таныг манай гол үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хяналтын самбар луу аваачих болно. Эдгээр самбарууд нь тодорхой үйлчилгээнд бэрхшээлтэй тулгарвал эхлэхэд тохиромжтой газар юм.

Google-ийн статусын самбар - https://www.google.com/appsstatus#hl=en&v=status

Microsoft-ийн Twitter Feed - https://twitter.com/MSFT365Statusref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Canvasстатусын хяналтын самбар - https://status.instructure.com/

SeeSaw Status хянах самбар - https://status.seesaw.me/