Сургуулийн удирдах зөвлөлийн бодлого 2019-20 оны хичээлийн жилд батлагдана

B-3.6.30  Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн зөвлөхүүд 2 / 20 / 2020 3 / 12 / 2020 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/BMSVA77FC0F9/$file/B-3.6.30%20School%20Board%20Advisory%20Committees.pdf 
C-2.1 Зөвлөл / Удирдах ажилтны харилцаа 9 / 5 / 2019 9 / 19 / 2019 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AYZSGT72A9C0/$file/C-2.1%20Board-Superintendent%20Relationship.pdf
C-2.7 Суперинтентын үнэлгээ 9 / 5 / 2019 9 / 19 / 2019 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AYZSJF72E62C/$file/C-2.7%20Superintendent%20Evaluation.pdf
D-1.32 Санхүүгийн удирдлага - Өрийн менежмент 2 / 6 / 2020 2 / 20 / 2020 R D-1.32 PIP-1 F&M https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ8T8E761E03/$file/D-1.32%20Financial%20Management%20-%20Debt%20Management.pdf
D-2.32 Хамтарсан дүүргийн зөвлөл ба Сургуулийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа 9 / 5 / 2019 9 / 19 / 2019 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ336V660F70/$file/D-2.32%20Joint%20County%20Board%20and%20School%20Board%20Activities.pdf
D-9 Дотоод аудит 9 / 5 / 2019 9 / 19 / 2019 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ33JF670608/$file/D-9%20Internal%20Audit.pdf

* Дээрх мэдээлэл, огноо нь 04/09/2020 оны байдлаар одоогийн байдлаар өөрчлөгдөж, өөрчлөгдөж болно.