Dyslexia зөвлөхийн тайлан

2015-16 оны хичээлийн жилд, APS -д хэрэгжүүлж буй ажлыг дүгнэх зөвлөхийг даалгав APS дислексик гэж тодорхойлогдсон оюутнуудад үйлчлэх. Доктор Келли Сандман-Херли Арлингтон хотод хэд хоногийн турш оролцогч талуудтай ярилцлага хийж, анги танхимыг ажиглаж, баримт бичиг, үйл явцтай танилцав. Түүний зөвлөлдөх санал асуулгын тайланг эндээс уншиж болно. APS Dyslexia зөвлөхийн тайлан.