IPP - Олон нийтийн виртуал уулзалт ба ажилтнуудын нээлттэй ажлын цаг

Оролцохын тулд холбоос дээр дарж Microsoft Teams шууд арга хэмжээнд нэгдэж, асуулт, хариултын цонхоор асуултаа илгээнэ үү.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk1YmU1ZTAtZjhlMC00Y2M5LTk2M2UtNDYwMWU4ZmVhNjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%2258a27462-4f6a-48bb-afa4-09a8ee781ff5%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: