2022-2023 оны хичээлийн жилийн төлбөр

Бага сургуулиуд

Дунд сургуулиуд

 

22-23 750 цаг Төлбөр

 

 

 

 

 

 

22-23 9 цагийн төлбөр

 

 

 

22-23 дунд сургуулийн төлбөр

 

 

 

 

 

22-23 Шрайверын хураамж