2021-2022 оны хичээлийн жилийн төлбөр

2021-22 оны хичээлийн жилийн төлбөр

Бага сургуулиуд

Дунд сургуулиуд

 

8am sy төлбөр 2

 

 

 

825 өглөө SY 2

 

 

 

9am sy хураамж

 

 

 

ms sy хураамж2

 

 

 

 

 

Shriver sy төлбөр2