Хүлээн авсан баримт, зарцуулалтын уян хатан данс, татварын EIN

Хүлээн авалт

Уян хатан зарлагын дансууд

Уян хатан зарцуулах дансны оролцогчид маягтыг Өргөтгөсөн өдрийн төв албанд шуудан, имэйл, факсаар эсвэл биечлэн илгээх боломжтой.

Маягтынхаа талаар дараах мэдээллийг оруулна уу.

  • оюутны нэр
  • Өргөтгөсөн өдрийн гэр бүлийн дугаар
  • нэхэмжлэлийн хэмжээ
  • үйлчилгээний огноо

Ажил олгогчийн татварын дугаар (EIN): 54 - 6001128