Татварын мэдээлэл

Жилийн татварын тайлангаа гаргахдаа дараахь хэрэгтэй мэдээллийг оруулав:

  • Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөрт хамрагдах Ажил олгогчийн дугаар (EIN) нь 54-6001128.
  • Татварын зорилгоор жилийн эцсийн тайлантай танилцахын тулд:
    1. Бичигчийн https://apsfamily.schoolcareworks.com/login.jsp Нэвтрэх
    1. "Тайлбар" гэсэн хайрцгийг дарна уу.
    1. "Харах жил" гэж бичсэн цонхонд дарж оныг сонгоод дараа нь харахыг хүссэн жилээ харуулна уу.
    1. Баруун талын дээд буланд "Дүгнэлт жилийн төгсгөл" -ийг сонгоод, уг мэдэгдлийг татварын зорилгоор харах, хадгалах, татаж авах зорилгоор нээх боломжтой болно.