Байгууламж ба оюутны байрны төлөвлөгөө

2016-25 оны Арлингтоны байгууламж ба оюутны байрны төлөвлөгөө

AFSAP-ийн зорилго

Арлингтон хотын сургуулиуд дахь оюутны элсэлт, чадавхийг бэхжүүлэх талаар Арлингтон хотын байгууламж, оюутны байрны төлөвлөгөө (AFSAP) -ыг 2016 оны 25-р сараас эхлэн багтааж гаргасан болно. Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь хангах явдал юм APS талаар шийдвэр гаргаж болох өгөгдөл бүхий ажилтнууд APS байгууламж, хөтөлбөрүүд. Сургууль бүрийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөхөөс гадна мужийн хэмжээнд элсэлт / хүчин чадлын асуудлыг ерөнхийд нь авч үзэх болно.

Өгөгдсөн мэдээлэлд дараах орно:

  • Сургуулийн болон ангийн түвшний одоогийн ба төлөвлөсөн элсэлт
  • Бүртгүүлэх ба чадавхийн дүн шинжилгээ

Эдгээр мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд тодорхойлсон асуудлуудыг шийдвэр гаргах цэг болгон тодруулж, барилга байгууламжийг шинэчлэх буюу оюутан, хөтөлбөрийг дахин хуваарилах гэсэн хоёр ангиллын аль алинд нь оруулав. 

AFSAP-ийн .pdf хувилбарыг дараах линкээр орж үзэх боломжтой.
 
AFSAP FY2016-25 (баримт бичиг)
 

AFSAP-ийн түүх

Арлингтон хотын улсын сургуулиудын жилийн байгууламж, оюутны байрны төлөвлөгөө (AFSAP) -ийг анх 1998 онд Байгууламж, ашиглалтын алба хэвлүүлж байжээ. AFSAP нь 1998-2001 онд жил бүр хэвлэгдэн гарч байжээ. 2001 онд APS сургуулийн удирдах зөвлөл, ажилтнууд уг капиталыг сайжруулах төлөвлөгөөний явцтай уялдуулан баримт бичгийг хоёр жилийн хугацаанд хэвлэн нийтлэхээр шийджээ. 2003 онд Арлингтон дахь байгууламж, оюутны байрны төлөвлөгөө нэртэй болжээ.

Мэдээллийн шинэчлэлт ба холбоосууд

Мэдээлэл шинэчлэгдэж, шинэчлэгдэх тусам энэ хэсэгт холбогдох болно.
 
Хэрэгтэй холбоосууд: