ХАРШЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

APS АЛЛЕРГИЙН ХЭРЭГЛЭХ ХЭРЭГЛЭХ ХЭРЭГСЭЛ

Арлингтон хотын улсын сургуулиуд (APS) нь бүх оюутнуудад аюулгүй, академик аргаар баялаг, нийгэмд ээлтэй нөхцлийг бүрдүүлэх зорилготой юм. Амьдралд заналхийлж буй (голчлон) хүнсний харшилтай оюутнуудын хэрэгцээг тусгайлан шийдвэрлэх зорилгоор SHAB-аас удирдамж боловсруулсан. Бүгд APS сургуулиудаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах протоколыг тусгасан эдгээр нотолгоонд суурилсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.

APS Хүнсний харшлын удирдамж

харшлын тэмдэглэл