Сургуулийн түвшний үйлчилгээ

Авьяаслаг үйлчилгээг Сургуулийн Удирдах зөвлөл, улсын зорилтод нийцүүлэн сургуулийн хэмжээнд болон орон нутагт үйл ажиллагаагаар дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Авьяаслаг үйлчилгээний алба нь авьяаслаг оюутнуудын өвөрмөц чадвар, сонирхол, хэрэгцээг төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр, зааварчилгаа, түргэвчилсэн туршлага болон бусад өргөтгөлийн боломжуудаар дамжуулан шийдвэрлэхэд чиглэдэг.

Сургуулийн авьяастай хүүхдүүдэд зориулсан нөөцийн багш нар

Сургуульд суурилсан

Бага сургууль (К-5)
Дунд сургууль (6-8)
High School (9-12)

Орон нутгийн үйлчилгээ

Бага сургууль (К-5)
Дунд сургууль (6-8)
High School (9-12)