Орон нутгийн үйлчилгээ: Дунд сургууль

Урлагийн боловсролын газар нь авьяаслаг оюутнуудад баяжуулах туршлагыг санал болгодог. Эдгээр туршлага нь сургуулийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, оюутны сонирхлыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн болно.
Боломжууд орно.

  • Өсвөрийн хүндэтгэлийн хамтлаг, 4-6
  • Өсвөрийн хүндэтгэлийн найрал хөгжим, 4-6
  • Хүндэт хамтлаг, 7-8
  • Хүндэтгэлийн найрал хөгжим, 7-8

Урлагийн боловсролын талаархи нэмэлт мэдээлэл