Гэрийн заавар ба тусгай хэрэгцээ

Боловсролын бэрхшээлтэй гэж сэжиглэгдсэн сургуулийн насны хүүхдүүдийг Арлингтоны улсын сургуулиуд гэр бүлд нь ямар ч зардалгүйгээр үнэлүүлэх боломжтой. Хэрэв та хүүхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж сэжиглэж байгаа бол Оюутны судалгааны хороонд шилжүүлж болно. Тусгай боловсролын газар 703-228-6040 дээр.