Судалгааны хөтөлбөр

Судалгааны хөтөлбөр нь оюутнууд, эцэг эхчүүдэд Арлингтон хотын нийтийн сургуулиудын сургалтын өргөл, үйлчилгээний талаархи ерөнхий болон тодорхой мэдээллийг тоймлон харуулах зорилгоор бичсэн болно.

2022-23 ахлах сургуулийн сургалтын хөтөлбөр

2021-22 ахлах сургуулийн сургалтын хөтөлбөр

2022-23 дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөр

2021-22 дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөр

2019-20 Судалгааны үйлчилгээ ба бодлогын анхан шатны хөтөлбөр