Сэтгэцийн эрүүл мэндийн нөөц

Олон нийтийн нөөц

Арлингтон олон нийтийн дэмжлэгийг маш ихээр эзэмшдэг. Тэдгээрийн нэг нь Арлингтон хотын оршин суугчдад сэтгэцийн эрүүл мэнд, мансууруулах бодисын асуудлыг шийдвэрлэх, илүү сайн удирдахад туслах олон төрлийн хөтөлбөр, үйлчилгээг санал болгодог. Тэдний үйлчилгээний талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. http://health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare/

Бусад эх сурвалжууд