Эцэг эх, багш нарын холбоо (PTA)

Сургууль бүр дээр Эцэг эхийн багш нарын холбоо (PTA) санал болгохоос гадна, APS эцэг эх, асран хамгаалагчид хувь нэмрээ оруулж, мэдээллээр хангадаг PTA-ийн Арлингтоны зөвлөл.

тус бүр APS Сургуулийн вэб сайтад эцэг эхчүүдэд зориулсан сургуулийн PTA-д хамрагдах тухай мэдээлэл байдаг.

Бага зэрэг

Дунд

Өндөр