Хүүхдийн боловсролд туслах эцэг эх/асран хамгаалагчийн байр

Эцэг эх/асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ боловсролыг дэмжих зорилгоор байр авах хүсэлт гаргаж болно. Үүнийг имэйлээр, утсаар эсвэл хүүхдийнхээ сургуульд биечлэн бөглөж болно. Хүүхдийнхээ багш, захирал, туслах, зөвлөхтэй холбоо барина уу. Орон сууц нь дараахь зүйлийг багтааж болно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй.

    • Америкийн дохионы хэл (ASL) орчуулагч эсвэл орчуулагчтай танилцах;
    • Барилгын урд талд ойрхон уулзалт хийх;
    • Хаалттай тайлбар руу хандах;
    • Сургуулийн маягт эсвэл баримт бичиг цахим биш бол томруулсан фонт авах;
    • Дэлгэц уншигч технологиор нэвтрэх боломжтой онлайн платформ ба/эсвэл баримт бичиг.

APS ажилтнууд хүсэлтийг цуглуулж, хянаж, орон байртай болно.