APS Мэдээ мэдээлэл

APS Арванхоёр харилцаа холбооны шагналыг авдаг

Арлингтон дахь олон нийтийн сургуулийн сургууль, олон нийттэй харилцах хэлтэс нь Үндэсний сургуулийн олон нийттэй харилцах нийгэмлэгийн Чесапейкийн бүлгээс 12 шагнал хүртсэн.

Шагналд дараахь зүйлс багтана.

CHESPRA бол NSPRA-ийн бүс нутгийн бүлэг юм, Сургуулийн олон нийттэй харилцах үндэсний холбоо нь хариуцлагатай харилцаа холбооны замаар боловсролын талаар дэмжлэг үзүүлэхийг хичээдэг сургуулийн олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүдийн байгууллага юм.