Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын хөтөлбөр, видео бичлэг, протокол