2016 оны ангийн төгсөлтийн цагийн үнэлгээ

Ийн тоо APS Цагийн хуваарьтай төгсөгчид боссоор л байна

2016 онд APS Сургуулиа төгссөн оюутнууд өссөөр (1,351) 68% нь Дэвшилтэт судалгаа буюу IB дипломтой, судалгаанд оролцогчдын 93% нь коллежид суралцахаар төлөвлөж байгаагаа тайлагнав.