Өнгөрсөн сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдаануудыг үзэх

2021-22 & 2020-21


Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын болон бусад уулзалтын 2021-2022 оны тэмдэглэлийг дүгнэх

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын болон бусад уулзалтын 2020-2021 оны тэмдэглэлийг дүгнэх


2019-2020

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын болон бусад уулзалтын 2019-2020 оны тэмдэглэлийг дүгнэх

 


2018-19

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын болон бусад уулзалтын 2018-19 оны тэмдэглэлийг дүгнэх


2017-18

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын болон бусад уулзалтын 2017-18 оны тэмдэглэлийг дүгнэх


2016-17

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын болон бусад уулзалтын 2016-17 оны тэмдэглэлийг дүгнэх


2015-16

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын болон бусад уулзалтын 2015-16 оны тэмдэглэлийг дүгнэх