Сургуулийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх зөвлөл

Сургуулийн эрүүл мэндийн зөвлөлдөх зөвлөлийг Виржиниа мужийн Ерөнхий ассемблей дэмжиж, эрүүл мэндийн заавар, сургуулийн орчин, эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг сургуулийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх талаар сургуулийн хэлтсүүдэд зөвлөгөө өгөх зорилгоор зохион байгуулдаг. Сургуулийн Удирдах зөвлөл нь олон тооны зөвлөх хороо, зөвлөлөөр дамжуулан олон нийтийн гишүүдийн зөвлөгөөг авдаг. Эдгээр зөвлөх хороо, зөвлөлүүдийг Сургуулийн Удирдах зөвлөл томилж, сургуулийн Удирдах зөвлөлд зөвлөгөө өгч, шаардлагатай бол сургуулийн тогтолцоог амжилттай ажиллуулахтай холбоотой асуудал, бодлогын талаар зөвлөмж гаргана. Хороонд хэрхэн өргөдөл гаргах тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна уу APS вэб сайт.

Хүнсний харшлын удирдамж

2016-17 оны хичээлийн жилд сургуулийн эрүүл мэндийн зөвлөлдөх зөвлөлийг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллав Хүнсний харшлын удирдамж хүнд хэлбэрийн харшлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний талаар зааварчилгаа өгөх. Удирдамжийг Сургуулийн эрүүл мэндийн зөвлөлдөх зөвлөлийн вэб хуудас.