Жилийн тайлан

ASEAC нь Арлингтон дахь зааварчилгааны зөвлөлийн тайланд (ACI) мэдээлэл хийлээ.

ASEAC нь сургуулийн тайлан, сургалтын зөвлөх хороонд жил бүр тайлан гаргадаг. Бидний саяхны цөөн хэдэн тайланг дор холбож үзнэ үү. АСЕАК үе үе саналаа Удирдах зөвлөлд оруулах эсвэл APS тусгай боловсролын үйлчилгээ авч буй оюутнуудын одоогийн асуудлуудын талаар администраторууд.